Disclaimer – Privacy Statement

Disclaimer – Privacy Statement

Disclaimer / privacy statement

 Niets van deze website mag gekopieerd worden, of verwerkt onder welke vorm dan ook.

Disclaimer

Wie zijn wij: https://cadeau.vlaanderen.

 1. Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Ilse De Valck en heeft als doel het beschikbaar stellen van informatie, tips, aanbiedingen aan gebruikers die op zoek zijn naar een geschenk.

Het is echter raadzaam om voor het bezoeken van de website de algemene gebruiksvoorwaarden te lezen.

Indien u deze website bezoekt, geeft u te kennen dat u zonder voorbehoud de algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, dan dient u onmiddellijk uw bezoek aan deze website te staken.

Cadeau.Vlaanderen behoudt zich het recht voor om te allen tijden deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Derhalve dient u elke keer wanneer u deze website bezoekt deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

De inhoud van deze website ( prijzen, data, foto’s, etc.) en de inhoud van alle andere uitingen van Cadeau.Vlaanderen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cadeau.Vlaanderen is echter niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

 1. Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website gebruikt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen: het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Cadeau.Vlaanderen behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Cadeau.Vlaanderen zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Cadeau.Vlaanderen geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Cadeau.Vlaanderen geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Cadeau.Vlaanderen redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Cadeau.Vlaanderen garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn Cadeau.Vlaanderen, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Cadeau.Vlaanderen of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
 • misbruik van deze website;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Cadeau.Vlaanderen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Cadeau.Vlaanderen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cadeau.Vlaanderen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

 1. Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Cadeau.Vlaanderen. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Cadeau.Vlaanderen worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Cadeau.Vlaanderen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 1. Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Cadeau.Vlaanderen stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Cadeau.Vlaanderen raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Cadeau.Vlaanderen te sturen.

 1. Gebruik software

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Cadeau.Vlaanderen wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

 1. Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Cadeau.Vlaanderen te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Cadeau.Vlaanderen behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Cadeau.Vlaanderen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 1. Diversen

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Cadeau.Vlaanderen privacy statement.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Cadeau.Vlaanderen. U kunt online contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

 1. Privacy Statement

Zodra u deze website bezoekt, stelt u Cadeau.Vlaanderen in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Cadeau.Vlaanderen acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Cadeau.Vlaanderen zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

 1. Doeleinden van gegevensverwerking

Cadeau.Vlaanderen gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Cadeau.Vlaanderen met u kan aangaan. Cadeau.Vlaanderen slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een offerte of meer informatie.  Cadeau.Vlaanderen zal deze gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

 1. Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal Cadeau.Vlaanderen onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

 • (a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 • (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Cadeau.Vlaanderen;
 • (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 • (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
 1. Cookies

Cadeau.Vlaanderen respecteert de privacy van haar bezoekers. Als je met ons contact opneemt, gebruiken wij enkel de aangeleverde informatie voor het beantwoorden van je vragen. Wij delen geen informatie met derden.
We verzamelen geen andere informatie over bezoekers van deze site, behalve die welke is verzameld door de hiervermelde cookies.
De site bevat dan ook geen tags die zijn ontworpen om bezoekers te volgen, te targeten of te profileren.

De gebruikte cookies (een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de voor u belangrijke informatie) worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De vergaarde informatie heeft uitsluitend betrekking op niet tot de persoon herleidbare gegevens. De vergaarde informatie wordt niet opgeslagen en enkel als samengestelde data voor statistische analyses bewaard.

De website gebruikt wel strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gedaan en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen. Deze cookies worden bewaard gedurende één maand.

U kunt uw browser instellen om te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle informatie veilig en accuraat is en wordt behandeld in overeenstemming met dit beleid. Als je meer vragen hebt hierover kan je ons altijd contacteren via het contactformulier.

 1. Klikgedrag – Analytics

Cadeau.Vlaanderen verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige en volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

De website Cadeau.Vlaanderen gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen zoals het aantal bezoekers op de website of de meest populaire pagina’s. Dit helpt ons om de kwaliteit van de website te verbeteren.

 1. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, worden door Cadeau.Vlaanderen voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

 1. Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Cadeau.Vlaanderen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 1. Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.

 1. Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.